VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Bể bơi dành cho Baby
Nguồn nước thải ở Hà Nội chảy về đâu?
Phản tác dụng của lời khen (2)
Bạn có muốn khi chết trở thành nhà báo?
Nồng độ CO2 trong khí quyển, cao nhất trong 800.000 năm qua
Giới thiệu về Biodiesel
Số lượt truy cập
4797664
Số người đang xem
5


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 98 - Chỉ là tự nhiên thôi
It's only natural
Baby swimming with mother - Picture from Internet
Trẻ sơ sinh bơi với mẹ - Ảnh sưu tầm từ Internet 


1 - Babies have a real affinity with water, having spent months in the womb suspended in fluid. So floating in a bath-tub temperature pool will, at the beginning, actually feel much more familiar than being on dry land. However, this innate confidence can diminish as babies get older, possibly leading to fear. This is one of the main reasons why we believe in starting swimming from so early on.

Trẻ sơ sinh có sự ham thích thực sự với nước, trải qua nhiều tháng ở dạ con, lơ lửng trong chất lỏng. Bập bềnh như vậy trong một bể tắm ấm áp thực sự sẽ cảm thấy thân thuộc hơn nhiều so với sống trên cạn. Tuy nhiên, sự tự tin bẩm sinh này có thể mất đi khi trẻ lớn dần, có thể sẽ dẫn tới sợ hãi. Điều này là một trong các nguyên nhân chính tại sao chúng tôi tin tưởng về việc bắt đầu dạy bơi ngay từ rất sớm.

2 - Babies have a complex myriad of reflexes that develop in the womb. Historically the media have made much of something called the mammalian dive reflex. This is actually a survival reflex that's activated if a face is submerged into ice cold water. So you'll be pleased to hear it's not one we actually use!

Trẻ sơ sinh có vô số phản xạ rắc rối hình thành trong dạ con. Về mặt lịch sử, môi trường đã tạo nên nhiều cái được gọi là phản xạ lặn của động vật có vú. Đó hiển nhiên là một phản xạ sống sót, được kích hoạt nếu như phần mặt bị dìm vào nước lạnh cóng. Và, bạn sẽ rất vui mừng nghe thấy đó không phải là phản xạ mà trên thực tế chúng ta sử dụng!

3 - Two other reflexes that can be activated during infant swimming are the gag and laryngeal ones. However, although we capitalise on the fact that babies will remember their effect, we essentially train our babies to hold their breath before any reflex is stimulated by the sensation of water on their larynx. A reflex is just that: an involuntary response. And we believe that by teaching babies to control their breath, we can give them real empowerment and a sense of being fully in control.

Hai phản xạ khác có thể được kích hoạt khi trẻ thơ bơi lội là phản xạ ngậm miệng và phản xạ thanh quản. Tuy nhiên, mặc dù chúng tôi lợi dụng việc trẻ sơ sinh sẽ nhớ tác dụng của chúng, chúng tôi chủ yếu luyện cho trẻ sơ sinh ngưng thở trước khi bất kỳ phản xạ nào được kích hoạt bởi cảm giác nước lọt vào thanh quản. Một phản xạ là một phản ứng không chủ tâm. Và chúng tôi tin rằng bằng cách dạy trẻ kiểm soát hơi thở, chúng tôi có thể cho chúng sức mạnh thực sự và ý thức được kiểm soát hoàn toàn.

4 - Our method of introducing babies to underwater swimming uses a very gentle and gradual process. Its carefully controlled structure means babies quickly become familiar with it. Thus they are easily able to recognise the commands that precipitate an underwater swim.

Phương pháp làm quen trẻ sơ sinh với bơi lội dưới nước của chúng tôi áp dụng một quá trình tinh tế và dần dần từng bước. Cấu trúc được kiểm soát thận trọng của quá trình làm cho trẻ sơ sinh nhanh chóng thích nghi với nó. Do đó, chúng dễ dàng nhận được hiệu lệnh lao xuống bơi lội dưới nước.

5 - And do rest assured, whilst underwater work is an important and exciting part of the course, it only constitutes a tiny proportion of the work we do.  About 95% of the lesson takes place on the surface and the swims beneath it only ever last a few seconds.

Và hãy yên tâm rằng, trong khi làm việc dưới nước là một phần quan trọng và thích thú của khoá học, nó chỉ là một phần nhỏ trong công việc của chúng tôi. Khoảng 95% của bài học diễn ra trên mặt nước và việc bơi dưới nước thậm chí chỉ kéo dài có vài giây.

6 - This clear structure, combined with the fact that we’ll never swim a baby against their wishes, are what create the strength of water confidence, symbolic of so many of our tiny clients.

Cấu trúc rõ ràng này, kết hợp với việc chúng tôi không bao giờ dạy trẻ sơ sinh bơi chống lại ý  muốn của chúng, là những thứ tạo nên sức mạnh của sự tự tin trong nước, biểu tượng của nhiều khách hàng nhỏ bé của chúng tôi.

Source: Waterbabies 
Tiếng Việt: ©E-Bơi  
 
 
 
 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 22/6/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait