VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Gửi em nơi đỉnh gió
Silent Night
Exercise 111 - How To Tackle A Fear Of Swimming Among Children
Ngẫu hứng doanh nhân
Exercise 53 - How to live and love online
Exercise 50 - Chinese astronaut walks in space
Số lượt truy cập
4516394
Số người đang xem
8


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 77 - Diễn văn nhậm chức của Barack Obama (3)
To those who cling to power through corruption and deceit and the silencing of dissent, know that you are on the wrong side of history, but that we will extend a hand if you are willing to unclench your fist.

Đối với những người bám lấy quyền lực nhờ tham nhũng, dối trá và bịt miệng tiếng nói đối lập, hãy biết rằng các người đang đi ngược lịch sử, nhưng chúng tôi sẽ chìa tay ra nếu các người biết từ bỏ nắm đấm.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)

To the people of poor nations, we pledge to work alongside you to make your farms flourish and let clean waters flow; to nourish starved bodies and feed hungry minds.

Đối với các quốc gia nghèo khó, chúng tôi cam kết sẽ sánh vai cùng các bạn để giúp các trang trại xanh tươi, để dòng nước sạch tuôn trào nuôi dưỡng những sinh linh đói khát.

And to those nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no longer afford indifference to the suffering outside our borders, nor can we consume the world's resources without regard to effect. For the world has changed, and we must change with it.

Và đối với những quốc gia tương đối đầy đủ như chúng ta, chúng ta nói với họ rằng chúng ta không thể tiếp tục thờ ơ với những nỗi thống khổ bên ngoài biên giới, cũng không thể tiếp tục sử dụng tài nguyên thế giới mà không quan tâm tới những ảnh hưởng kéo theo. Vì thế giới đã thay đổi và chúng ta phải thay đổi theo.

As we consider the road that unfolds before us, we remember with humble gratitude those brave Americans who, at this very hour, patrol far-off deserts and distant mountains. They have something to tell us, just as the fallen heroes who lie in Arlington whisper through the ages.

Khi chúng ta cân nhắc con đường phía trước, chúng ta tưởng nhớ với lòng biết ơn khiêm nhường trước những người Mỹ dũng cảm, vào chính lúc này đây, đang tuần tra các sa mạc, rặng núi xa xôi. Họ có cái để nói với chúng ta, giống như những anh hùng nằm tại (nghĩa trang) Arlington đã thì thầm từ bao đời.

We honor them not only because they are guardians of our liberty, but because they embody the spirit of service: a willingness to find meaning in something greater than themselves.

Chúng ta vinh danh họ không chỉ vì họ là những người bảo vệ tự do của chúng ta, mà còn vì họ hiện thân cho tinh thần phục vụ; sẵn sàng tìm ý nghĩa trong những điều lớn hơn bản thân họ.

And yet, at this moment, a moment that will define a generation, it is precisely this spirit that must inhabit us all.

Và chính trong khoảnh khắc này, một khoảnh khắc sẽ định hình một thế hệ, chính tinh thần này phải hiện hữu trong tất cả chúng ta.

For as much as government can do and must do, it is ultimately the faith and determination of the American people upon which this nation relies.

Vì cho dù chính phủ có thể làm gì và phải làm gì, cuối cùng thì quốc gia này (tồn tại) là nhờ vào niềm tin và quyết tâm của nhân dân Mỹ.

It is the kindness to take in a stranger when the levees break; the selflessness of workers who would rather cut their hours than see a friend lose their job which sees us through our darkest hours.

Đó là sự ân cần đùm bọc người xa lạ khi những con đê bị vỡ, là sự vị tha của những công nhân thà làm bớt giờ chứ không để bạn mình mất việc, chính chúng sẽ đưa ta qua những giờ đen tối nhất.

It is the firefighter's courage to storm a stairway filled with smoke, but also a parent's willingness to nurture a child, that finally decides our fate.

Chính là sự dũng cảm của nhân viên chữa cháy băng qua cầu thang đầy khói, chính là bậc cha mẹ sẵn lòng chăm sóc con cái, cuối cùng đã quyết định số phận của chúng ta.

Our challenges may be new, the instruments with which we meet them may be new, but those values upon which our success depends, honesty and hard work, courage and fair play, tolerance and curiosity, loyalty and patriotism -- these things are old.

Các thách thức của chúng ta có thể là mới mẻ, các công cụ mà chúng ta dùng để đối phó có thể là mới mẻ. Nhưng các giá trị mà sự thành công của chúng ta phụ thuộc vào nó, sự trung thực và chăm chỉ, dũng cảm và công bằng, khoan dung và tò mò, trung thành và lòng yêu nước - những điều này là đã biết từ lâu.

These things are true. They have been the quiet force of progress throughout our history.

Những điều này là có thật. Chúng đã là lực đẩy âm thầm cho tiến bộ xuyên suốt lịch sử của chúng ta.

What is demanded then is a return to these truths. What is required of us now is a new era of responsibility -- a recognition, on the part of every American, that we have duties to ourselves, our nation and the world, duties that we do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, so defining of our character than giving our all to a difficult task.

Điều đang đòi hỏi (chúng ta) là quay về với những sự thật đó. Điều đòi hỏi (chúng ta) lúc này đây là một kỷ nguyên mới của trách nhiệm --một sự thừa nhận của từng người Mỹ, rằng chúng ta có nghĩa vụ với chính bản thân, quốc gia, và thế giới; những nghĩa vụ mà chúng ta không phải miễn cưỡng chấp nhận mà sẵn sàng nắm lấy, với hiểu biết chắc chắn rằng không có điều gì làm tinh thần thỏa mãn, xác định tính cách của chúng ta bằng việc cống hiến trọn vẹn cho một sự nghiệp khó khăn.

This is the price and the promise of citizenship.

Đây là giá và sự hứa hẹn của quyền công dân.

This is the source of our confidence: the knowledge that God calls on us to shape an uncertain destiny.

Đây là nguồn gốc của niềm tin: sự hiểu biết rằng Thượng Đế trông cậy vào chúng ta để định hình một số mệnh chưa chắc chắn.

This is the meaning of our liberty and our creed, why men and women and children of every race and every faith can join in celebration across this magnificent mall. And why a man whose father less than 60 years ago might not have been served at a local restaurant can now stand before you to take a most sacred oath.

Đây là ý nghĩa của tự do và tín ngưỡng của chúng ta - là vì sao mọi người, nam, nữ, trẻ em thuộc mọi chủng tộc và đức tin có thể cùng nhau kỷ niệm tại quảng trường quốc gia vĩ đại này và vì sao một người có cha cách đây gần 60 năm có thể không được phục vụ tại một nhà hàng địa phương mà nay đứng trước mặt quý vị để đọc lời thề thiêng liêng nhất.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)
So let us mark this day in remembrance of who we are and how far we have traveled.

Vậy chúng ta hãy đánh dấu ngày này bằng cách nhớ lại chúng ta là ai và chúng ta đã đi xa thế nào.

In the year of America's birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river.

Vào năm Hoa Kỳ ra đời, trong những tháng lạnh nhất, một nhóm nhỏ những người yêu nước chụm lại bên nhau bên cạnh đống lửa gần tàn trên bờ dòng sông băng giá.

The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people:

Thủ đô đã bị bỏ lại. Kẻ thù đang tiến tới. Tuyết loang lỗ vết máu. Vào thời điểm khi kết quả cuộc cách mạng hoàn toàn bị hoài nghi, vị cha già của quốc gia ra lệnh đọc cho mọi người những lời này:

"Let it be told to the future world that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive, that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet it."

“Hãy nói cho thế giới tương lai... rằng trong mùa đông giá lạnh, khi chỉ còn lại hy vọng và nghị lực thì thành phố và đất nước, lo lắng trước mối nguy hiểm chung, đã tiến lên để đối đầu.”

America, in the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words; with hope and virtue, let us brave once more the icy currents, and endure what storms may come; let it be said by our children's children that when we were tested we refused to let this journey end, that we did not turn back nor did we falter; and with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations.

Nước Mỹ ơi. Giữa những nguy hiểm chung, trong mùa đông gian khó của chúng ta, hãy nhớ những lời bất tử này. Với hy vọng và nghị lực, chúng ta hãy một lần nữa can đảm vượt qua dòng nước băng giá và chịu đựng bất cứ cơn bão nào sẽ đến. Hãy để con cháu chúng ta nhắc lại rằng khi chúng ta bị thử thách, chúng ta đã chối từ không để cuộc hành trình phải ngừng lại, rằng chúng ta không quay lui hay ngập ngừng, và với con mắt chăm chú nhìn vào chân trời và với ân phước của Thượng Đế ban cho, chúng ta mang theo món quà của tự do và chuyền lại bình an cho các thế hệ sau.

Thank you. God bless you.

Cảm ơn các bạn. Thượng đế ban phước lành cho các bạn.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)

And God bless the United States of America.

Và Thượng đế ban phước lành cho nước Mỹ.

(APPLAUSE) - (VỖ TAY)
 
PART 1 - PHẦN 1

PART 2 - PHẦN 2 

Source: The New York Times - Nguồn: Thời báo New York
 
 
 
Bình luận
Thứ ba, ngày 4/10/2022
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait