VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Exercise 62 - Four officials sacked over fatal mine accident in central China
Nhà máy sản xuất LAB, LAS và tác động môi trường
Dung Quất chưa chạy sao đòi nâng cấp?
Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) - Quy trình và phương pháp thực hiện
Bài dịch 7 - Đánh thuế các xe lớn để tiết kiệm nhiên liệu
Heart of Steel
Số lượt truy cập
4817923
Số người đang xem
8


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 71 - Average Joe nghĩ gì? (một số tiếng lóng trong Anh ngữ)
(What does average Joe think?)

Expressions that use common American names.

Các thành ngữ sử dụng các tên Mỹ thông dụng

1 - A person’s name is very important. Some names also have special meanings in popular American expressions. To better understand what I mean, sit back and listen. You might even want to get a cup of Joe, I mean, a cup of coffee.

Tên của một người là rất quan trọng. Một vài cái tên còn có ý nghĩa đặc biệt trong các thành ngữ thông dụng của Mỹ. Để có thể hiểu tốt hơn điều tôi muốn nói, bạn hãy ngồi lại cho thoải mái và lắng nghe nhé. Bạn thậm chí có thể muốn “một cốc Joe”, tôi muốn nói  là một cốc cà phê.

One day, an average Joe was walking down the street. An average Joe is a common person – either male or female.  This average Joe was lost. He did not know Jack about where he was going. By this, I mean he did not know anything about where to find things in the city.

Ngày nọ, một average Joe đi xuống phố. Một average Joe là một người bình thường – hoặc nam hay nữ. Average Joe này bị lạc. Người này không biết Jack sẽ đi đâu. Với cách diễn đạt như thế, tôi muốn nói người này chẳng biết tìm mọi thứ ở thành phố thế nào.

2 - So average Joe asked John Q. Public for directions to the nearest bank. John Q. Public is also a common person – male or female.

“Jeez Louise,” said John Q. Public. This is an expression of surprise. “Jeez Louise, don’t you know that all banks are closed today? It is Saturday.”

Thế là average Joe hỏi John Q. Public về cách đi tới ngân hàng gần nhất. John Q. Public cũng là một người bình thường – con trai hoặc con gái.

“Jeez Louise, ” John Q. Public nói. Đây là một thành ngữ về sự ngạc nhiên. “Jeez Louise, anh không biết là tất cả các ngân hàng đều đóng cửa hôm nay à? Thứ Bẩy mà.”

3 - “For Pete’s sake,” said average Joe. This is also an expression used to show a feeling like surprise or disappointment.

“For Pete’s sake. I do not believe you,” said average Joe. He was being a doubting Thomas, someone who does not believe anything he is told.

“Vì lợi ích của Pete,” average Joe nói. Đây cũng là một thành ngữ dùng để chỉ cảm xúc giống như là ngạc nhiên hay thất vọng.

“Vì lợi ích của Pete. Tôi không tin anh,” average Joe nói. average Joe là một Thomas nghi ngờ, đó là người không tin vào bất kỳ điều gì anh ta được (người khác) nói cho biết.

4 - At that moment, Joe Blow was walking down the street with a woman. Joe Blow is also an expression for a common man. Now this Joe Blow was NOT walking next to a plain Jane. A plain Jane is a woman who is neither ugly nor pretty. She is simply plain. No, the woman with Joe Blow was a real Sheila – a beautiful woman.

Average Joe asked the woman if all banks were closed on Saturday. “No way, Jose,” she answered. This is a way of saying “no.” “No way, Jose. Many banks are open on Saturdays.”

Vào thời điểm đó, Joe Blow xuống phố với một phụ nữ. Joe Blow cũng là một thành ngữ chỉ một người đàn ông bình thường. Lúc này, Joe Blow này không đi cạnh plain Jane. “plain Jane” là một phụ nữ chẳng xấu cũng chẳng xinh. Cô ta chỉ đơn giản là thô. Không, người phụ nữ đi với Joe Blow thực sự là Sheila – một phụ nữ đẹp.

Average Joe hỏi người phụ nữ liệu có phải tất cả ngân hàng đóng cửa vào Thứ bảy. “Không đâu, Jose,” cô ta trả lời. Đó là một cách trả lời “không.” “Không đâu, Jose. Nhiều ngân hàng làm việc vào Thứ bảy.”

5 - Average Joe did not know either of these two people from Adam. That is, he did not know them at all. But he followed their directions to the nearest bank.

When he arrived, he walked to the desk of the chief bank employee. Now this man was a true Jack of all trades. He knew how to do everything.

Average Joe không biết cả hai người này từ Adam. Đó là, người này không biết họ tý nào. Nhưng Average Joe nghe theo lời chỉ dẫn của họ đi đến ngân hàng gần nhất.

Khi Average Joe tới nơi, anh/cô ta đến gần bàn của người quản lý ngân hàng. Giờ, người đàn ông này thực sự là Jack của mọi thương vụ. Ông ấy biết giải quyết mọi thứ.

6 - “I am here to withdraw some money so I can pay my taxes to Uncle Sam,” said average Joe. Uncle Sam represents the United States government. The banker produced some papers and told average Joe to sign his John Hancock at the bottom.  A John Hancock is a person’s signed name – a signature. Historically, John Hancock was one of the signers of the United States Declaration of Independence. Hancock had a beautiful signature and signed his name larger than all the others.

“Tôi đến đây để rút ít tiền để tôi có thể trả thuế cho Chú Sam,” average Joe nói. Thành ngữ “Chú Sam” chỉ Chính phủ Mỹ. Người của ngân hàng soạn một số giấy tờ và bảo average Joe ký cái John Hancock của anh/cô ta vào phần cuối. John Hancock là tên của ở dạng chữ ký của một người – chữ ký. Về mặt lịch sử, John Hancock là một trong những người ký Tuyên ngôn độc lập nước Mỹ. Hancock có chữ ký đẹp và ký tên ông ta lớn hơn những người khác.

7 - As average Joe left the bank he began to sing. But sadly, average Joe was not a good singer. He was a Johnny One Note.  He could only sing one note.

Khi  average Joe rời ngân hàng, anh ta/cô ta bắt đầu hát. Nhưng buồn thay, average Joe không phải là ca sĩ giỏi. Anh ta/cô ta là Johnny một nốt. Anh ta/cô ta chỉ biết hát một nốt.

Source: VOA News
 
 
Bình luận
Thứ bảy, ngày 20/7/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait