VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Canh cải Xại (Công Lý & Sự thật)
Học giả Việt Nam nói về Biển Đông trên truyền hình Trung Quốc
Mẹ tập cho bé lặn dưới nước nào ...
Nhà toán học Ngô Bảo Châu
Exercise 7 - Tax on big cars raised to save fuel
Bài 53 - Làm thế nào đế sống và yêu trực tuyến?
Số lượt truy cập
4762989
Số người đang xem
55


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 131 - Thông điệp Liên bang 2012 của TT Obama (3)
5 - Let’s remember how we got here. Long before the recession, jobs and manufacturing began leaving our shores. Technology made businesses more efficient, but also made some jobs obsolete. Folks at the top saw their incomes rise like never before, but most hardworking Americans struggled with costs that were growing, paychecks that weren’t, and personal debt that kept piling up.

Hãy nhớ lại làm thế nào để chúng ta đạt được điều này. Từ lâu trước cuộc suy thoái, công ăn việc làm và sản xuất đã bắt đầu rời khỏi đất nước chúng ta. Công nghệ đã khiến cho việc kinh doanh có hiệu quả hơn, nhưng cũng khiến một công việc trở nên lỗi thời. Những người ở cấp cao thấy thu nhập của họ tăng lên hơn bao giờ hết, nhưng hầu hết người Mỹ chăm chỉ đã phải vật lộn với chi phí ngày càng tăng, tiền lương thì không tăng, và nợ cá nhân thì ngày càng chồng chất.

 
In 2008, the house of cards collapsed. We learned that mortgages had been sold to people who couldn’t afford or understand them. Banks had made huge bets and bonuses with other people’s money. Regulators had looked the other way, or didn’t have the authority to stop the bad behavior.

Trong năm 2008, ngôi nhà xây trên nền thẻ (vay tiền) đã sụp đổ. Chúng ta học được rằng các khoản thế chấp đã được bán cho những người không có đủ kha năng chi trả hoặc có khả năng hiểu chúng. Các ngân hàng đã đặt cược và tiền thưởng khổng lồ bằng tiền của người khác. Các nhà quản lý đã ngoảnh mặt làm ngơ, hoặc không có thẩm quyền để ngăn chặn hành vi xấu.
6 - It was wrong. It was irresponsible. And it plunged our economy into a crisis that put millions out of work, saddled us with more debt, and left innocent, hardworking Americans holding the bag. In the six months before I took office, we lost nearly 4 million jobs. And we lost another 4 million before our policies were in full effect.

Điều đó là sai trái. Điều đó là vô trách nhiệm. Và nó đã đẩy nền kinh tế của chúng ta vào một cuộc khủng hoảng đẩy hàng triệu người mất việc làm, chất thêm gánh nặng nợ nần cho chúng ta, và khiến những người Mỹ vô tội, chăm chỉ phải thắt lưng buộc bụng. Trong 6 tháng trước khi tôi nhậm chức, chúng ta đã mất gần 4 triệu chỗ làm. Và chúng ta đã mất thêm 4 triệu chỗ làm nữa trước khi chính sách của chúng ta hoàn toàn có hiệu lực.

Those are the facts. But so are these: In the last 22 months, businesses have created more than 3 million jobs. (Applause.)

Những cái đó là thực tế. Nhưng đây cũng là thực tế: Trong 22 tháng qua, các doanh nghiệp đã tạo ra hơn 3 triệu việc làm. (Vỗ tay.)

Last year, they created the most jobs since 2005. American manufacturers are hiring again, creating jobs for the first time since the late 1990s. Together, we’ve agreed to cut the deficit by more than $2 trillion. And we’ve put in place new rules to hold Wall Street accountable, so a crisis like this never happens again. (Applause.)

Năm ngoái, họ đã tạo ra nhiều việc làm nhất kể từ năm 2005. Các nhà sản xuất Mỹ đang thuê nhân công trở lại, lần đầu tiên tạo ra việc làm kể từ cuối những năm 1990. Cùng với nhau, chúng ta đã nhất trí cắt giảm thâm hụt hơn 2 nghìn tỷ USD. Và chúng ta đã đặt ra các quy tắc mới để buộc Phố Uôn phải chịu trách nhiệm, để một cuộc khủng hoảng như thế này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. (Vỗ tay.)

Source: Internet
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ ba, ngày 23/4/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait