VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Only with you
Diễn văn của Barack Obama
Bridge over troubled water
Learning Butterfly
To đầu mà dại...
Thôi nhỉ???
Số lượt truy cập
4817953
Số người đang xem
8


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 127 - Phát biểu của Tổng thống B. Obama về Ai Cập (3)
5 - We saw a military that would not fire bullets at the people they were sworn to protect. And we saw doctors and nurses rushing into the streets to care for those who were wounded, volunteers checking protesters to ensure that they were unarmed.

Chúng ta nhìn thấy một quân đội không nã súng vào những người họ đã tuyên thệ bảo vệ. Và chúng ta đã thấy các bác sĩ và y tá đổ ra đường phố để chăm sóc những người bị thương, những tình nguyện viên kiểm tra người biểu tình để bảo đảm rằng họ không mang theo vũ khí.

We saw people of faith praying together and chanting – “Muslims, Christians, We are one.”  And though we know that the strains between faiths still divide too many in this world and no single event will close that chasm immediately, these scenes remind us that we need not be defined by our differences.  We can be defined by the common humanity that we share.

Chúng ta đã thấy những người có đức tin cầu nguyện với nhau và cùng hô khẩu hiệu – “Hồi-giáo hữu, Kitô hữu, Chúng ta là một”. Và dù chúng ta biết rằng dị biệt niềm tin tôn giáo vẫn còn chia cách nhiều người trên thế giới và chưa có sự kiện đơn lẻ nào sẽ lấp đầy vực thẳm khác biệt đó ngay lập tức, cảnh tượng này nhắc nhở rằng chúng ta không cần phải được định dạng bởi sự khác biệt của mình. Chúng ta có thể được định dạng bởi sự nhân bản phổ quát mà chúng ta chia sẻ.

6 - And above all, we saw a new generation emerge — a generation that uses their own creativity and talent and technology to call for a government that represented their hopes and not their fears; a government that is responsive to their boundless aspirations.  One Egyptian put it simply:  Most people have discovered in the last few days…that they are worth something, and this cannot be taken away from them anymore, ever.

Và trên hết, chúng ta đã thấy một thế hệ mới xuất hiện – thế hệ sử dụng sự sáng tạo, tài năng và kỹ thuật hiện đại của mình để kêu gọi chính phủ đại diện cho niềm hy vọng của họ chứ không phải nỗi lo âu; một chính phủ đáp ứng các nguyện vọng không bờ bến của họ. Một người Ai Cập đã diễn đạt điều đó một cách đơn giản là: Hầu hết mọi người đã phát hiện ra trong vài ngày vừa qua… rằng họ có một giá trị nào đó, và điều này không thể bị tước bỏ nữa, không bao giờ nữa.

This is the power of human dignity, and it can never be denied.  Egyptians have inspired us, and they’ve done so by putting the lie to the idea that justice is best gained through violence.  For in Egypt, it was the moral force of nonviolence — not terrorism, not mindless killing — but nonviolence, moral force that bent the arc of history toward justice once more.

Đây là sức mạnh của nhân phẩm con người và nó không bao giờ có thể bị từ chối. Nhân dân Ai Cập đã truyền cảm hứng cho chúng ta và họ đã thực hiện bằng cách từ chối sự bịa đặt rằng công lý chỉ có thể đạt được tốt nhất chỉ với bạo lực. Vì ở Ai Cập, đó là đạo-đức-lực bất bạo động – không khủng bố, không chém giết bừa bãi – nhưng bất bạo động, đạo-đức-lực đã uốn nắn cánh cung lịch sử về phía công lý một lần nữa.

Source of English: Internet
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ bảy, ngày 20/7/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait