VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Tip 8 - Tiêu diệt Thất bại và "Hormone thất bại"
Ngày xuân thanh bình đọc Lương Châu Từ ...
What is an Idiot?
Hoạt động của E-Bơi tháng 9/2009
Third 100 High Frequency Words
Nhảm về "Trang trí bánh kem sữa tươi"
Số lượt truy cập
4817906
Số người đang xem
7


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 118 - Nếu bạn sợ bơi, tại sao còn xuống nước? (Phần II)
7 - The man in the Indiana accident also needed to know something else. He needed to feel a sense of discomfort coming on and realize that it was time to stop himself from losing control. But if he was showing off, or under the influence of alcohol, or terrified, he may not have gotten the signals his body was undoubtedly giving him, if only he'd been able to pay attention.

One signal was that he had some buoyancy: for 4 minutes, he was not at the bottom. Another was that air was nearby: he was close to the surface, going above and below it. But when you're "gone," in the zone of panic, that which is obvious to others is out of sight for you. If you don't know how to prevent panic, you cannot pay attention to the messages for safety that your body gives you when panic arises. Panic prevention is the other lesson swimming lessons must include.

7 - Người đàn ông trong vụ tai nạn ở Indiana cũng cần phải biết một vài điều khác nữa. Ông ấy cần cảm thấy sự khó chịu đang tới, và nhận thức rằng đã đến lúc chấm dứt sự mất kiểm soát bản thân. Nhưng nếu ông ấy vùng vẫy, hoặc dưới ảnh hưởng của rượu, hoặc do sợ hãi, ông ấy có thể đã không nhận được tín hiệu của cơ thể, chắc chắn cơ thể đã báo cho ông ấy, giá như ông ấy có thể chú ý.

Một tín hiệu là ông ấy có tính nổi: Trong 4 phút, ông ấy không chìm xuống đáy nước. Một tín hiệu khác, không khí ở gần ngay đó: ông ấy ở sát bề mặt nước, trong khi nhô lên hụp xuống. Nhưng khi bạn đã “đi vào” vùng hoảng sợ, hiển nhiên là bạn sẽ không biết gì nữa. Nếu bạn không biết làm thế nào để ngăn chặn hoảng sợ, bạn không thể chú ý đến các thông điệp an toàn mà cơ thể gửi cho khi hốt hoảng xuất hiện. Ngăn ngừa hoảng loạn là một điều nữa mà các bài học bơi cần có.

8 - The water and one's body work together easily. Once you know water, it's a fun place to be. But fun isn't the only benefit. Knowing the water is also a matter of safety and a life skill. You can't get to know it or learn to swim without experiencing water, however. You have to feel it. By feeling it-everything about it-one can learn its different laws. It doesn't work like land and gravity.

8 - Nước và cơ thể con người phối hợp với nhau dễ dàng. Một khi bạn biết nước, nó sẽ là một nơi vui thú. Nhưng vui thú không phải là lợi ích duy nhất. Biết nước cũng là vấn đề của an toàn và kỹ năng sống. Tuy nhiên, bạn không thể biết nước hoặc học bơi mà không trải nghiệm với nước. Bạn cần có cảm giác nước. Khi có cảm giác nước, biết mọi thứ về nước – người ta có thể học được nhiều quy luật khác biệt của nó. Nước không ứng xử như đất liền, và trọng lực.

9 - People who are afraid in water, who are asked in swimming lessons to do something scary, cannot feel the water. Their minds are halfway down the trajectory to panic. Their main concern is avoiding drowning. How can learning flutter kick or rhythmic breathing at that point help them? Both are irrelevant at that early stage. The afraid swim student needs to know how she can feel safe, how to be at home in water, and that she can be in control of herself in water, just as she is on land. He needs to know he won't inhale water, won't get water in his nose, that he has no reason to panic, and that he floats. Or, that if he's a true sinker, which few people are, it's perfectly okay: there's a simple way to come up and stay up.

9 - Những người sợ nước, được yêu cầu làm một điều gì đó đáng sợ, không thể cảm nhận được nước. Tâm trí của họ có xu hướng nghiêng về phía hoảng loạn. Mối quan tâm chính của họ là tránh chết đuối. Làm sao (tâm trí) có thể giúp họ học vẩy chân, hoặc tập thở nhịp nhàng vào lúc đó? Cả hai việc đều không thích hợp lúc ban đầu. Những học sinh sợ bơi cần phải biết làm thế nào để có thể cảm thấy an toàn, làm thế nào để cảm thấy thoải mái trong nước, và rằng người ta có thể kiểm soát được mình trong nước, như là đang ở trên cạn. Người ta cần biết cách không hít nước vào, không để nước vào mũi, rằng không có lý do gì để hoảng loạn, và rằng người ta sẽ nổi. Hoặc rằng, nếu ta là một người có tính nổi kém, có một vài người như thế, thì cũng không sao: có một cách đơn giản để nhô lên và ở lại bên trên.

10 - While freestyle and backstroke, flutter kick and rhythmic breathing are all part of swimming, and swimming is a great skill to have for fun, play, exercise, and going a distance under your own power, to teach it before teaching how water works and how to remain in control is to put the cart before the horse. In a world concerned with safety, this doesn't float.

10 - Trong khi bơi trườn sấp và bơi ngửa, vẩy chân và thở đều là một phần của bơi lội, và bơi lội là một kỹ năng tuyệt vời để giải trí, vui chơi, luyện tập, và lướt tới nhờ sức lực của chính bản thân, dạy điều đó trước khi dạy nước hoạt động ra sao, và làm thế nào để giữ được bình tĩnh là chuyện ngược đời (trái khoáy - đặt xe hàng trước con ngựa). Trong khi người ta hoàn toàn quan tâm tới an toàn, điều này không (giúp người ta) nổi.

11 - Why would an afraid non-swimmer want to get into the water? To put his face in? To take his feet off the bottom voluntarily? Because he wants to learn; because he feels safe, feels understood. Because she knows she can remain in control while she's learning and that she has supportive help if she needs it. And, she wants to know what the water is about. She knows there must be a way to learn.
 
11 - Tại sao một người sợ bơi muốn xuống nước? Nhúng mặt vào nước? Nhấc chân khỏi đáy bể một cách tự nguyện? Bởi vì người ta muốn học; bởi vì người ta cảm thấy an toàn, cảm thấy đã hiểu. Bởi vì người ta biết, người ta vẫn kiểm soát được bản thân trong khi học, và rằng người ta được giúp đỡ nếu cần. Và, người ta muốn biết nước là như thế nào. Người ta biết có một cách để học (bơi).  
 
Source: Swimming.about.com 
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ bảy, ngày 20/7/2024
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait