VĂN HOÁ
GIÁO DỤC
MÔI TRƯỜNG-KỸ THUẬT
Bánh nguội
Người năm cũ
Khởi nghiệp với Muffin nho khô
Obama & Rosa Park
Exercise 122 - Forms of Energy
Bài 47 - "Có phải tôi đã lỡ mất gì đó?"
Ganache
Số lượt truy cập
4497907
Số người đang xem
9


GIÁO DỤC > Smart Way to English > Pi C&E's Translations >


Bài 115 - Bơi ếch 3-2-1 ĐẠP RA
Breaststroke - 3-2-1 STRETCH

A - Posted by Glenn Mills on Dec 07, 2007 08:26AM (10,205 views) 
Glenn Mills tải lên lúc 08:26AM ngày 07 tháng 12 năm 2007 (10,205 lượt người xem) 

Getting the most out of every stroke is essential in breaststroke, whether you're 12 or 52. When you think of "getting the most" out of each stroke, you have to think of a few key things: Where are you reaching; your profile in the water; and how much payback you're getting from each pull and kick.

Việc cố gắng thu được nhiều nhất từ mỗi sải bơi là điều chủ yếu trong bơi ếch, dù bạn 12 hay 52 tuổi. Khi bạn nghĩ tới "việc cố gắng thu được nhiều nhất" từ mỗi nhịp bơi, bạn phải nghĩ về vài điều chủ yếu sau: Bạn đang đạt tới đâu; vị trí cơ thể bạn dưới nước; và bạn tiến lên được bao nhiêu từ mỗi động tác kéo và đạp. 
 


Video Clip:  GoSwim

B - The legendary breaststroke coach, Joseph Nagy, said in a recent article that what slows down breaststrokers the most is their KICK. And it's not the kick itself, but the RECOVERY part of the kick, that creates all the unwanted resistance. Now, rather than inventing a new breaststroke for your upcoming meets, here's a very simply drill that can help you think, feel, and CONNECT the kick to the arms and timing of the stroke.

Joseph Nagy, huấn luyện viên bơi ếch huyền thoại nói trong một bài báo gần đây rằng những gì làm giảm tốc độ của những người bơi ếch phần lớn chinh là CÚ ĐẠP CHÂN. Và không phải là chính CÚ ĐẠP đó, mà là phần PHỤC HỒI của cú đạp, nó tạo ra mọi lực cản không được mong đợi. Hiện nay, thay vì tìm ra một kiểu bơi ếch mới cho các cuộc thi đấu sắp tới của bạn, dưới đây có một bài tập rất đơn giản giúp bạn nghĩ, cảm thấy và KẾT NỐI cú đạp với cánh tay và với thời gian thực hiện nhịp bơi.

Why Do It:

Remember: To get the most out of ONE thing... you sometimes have to decrease something else. It's the crazy part of this sport... to get more, sometimes you have to do less. Understanding and feeling this is an important part of swimming.

Tại sao làm điều đó:

Hãy nhớ: Để thu lợi tối đa từ MỘT vật/việc… đôi khi bạn phải mất đi thứ gì đó khác. Phần điên rồ của môn thể thao này là để được n hiều hơn, đôi khi bạn phải làm ít hơn. Hiểu biết và cảm nhận đó là phần quan trọng của bơi lội.

C- How to Do It:

1. As stated above, this is a very simple drill. Push off and, while in streamline, take 3 breaststroke kicks under water. As in the standard underwater breaststroke kick drill, keep your eyes down and watch the tiles to make sure they don't come to a stop. In order to keep the tiles whizzing by, you'll need to focus on LIMITING the width of your kick during the recovery. You want to HIDE the legs behind your torso. Small and narrow is more productive than big and wide.
2. After you complete the 3rd kick, come up and take a stroke of breaststroke.
3. Then go back under, and perform 2 breaststroke kicks under water.
4. Come up for a stroke of breaststroke.
5. Then go back under for a single breaststroke kick.
6. And now SWIM breaststroke for the rest of the length.

C- Làm điều đó như thế nào:

1. Như đã nói ở trên, đây là bài tập rất đơn giản. Lao đi trong nước và trong khi tồn tại trong dòng chảy, thực hiện 3 cú đạp chân kiểu bơi ếch dưới nước. Như trong bài tập đạp chân bơi ếch bình thường dưới nước, giữ cho mắt nhìn xuống và quan sát những viên gạch lát đáy để đảm bảo bạn (chúng –  những viên gạch, trong bản tiếng Anh) không dừng lại. Để giữ cho bạn (các hàng gạch lát – trong nguyên bản tiếng Anh) lướt đi, bạn phải chú ý HẠN CHẾ độ rộng của cú đạp trong lúc phục hồi. Bạn nên GIẤU hai chân phía sau thân mình. Nhỏ và hẹp sẽ có ích hơn to và rộng. 
2. Sau khi bạn hoàn thành cú đạp thứ 3, hãy nổi lên và quạt tay bơi ếch. 
3. Sau đó lại chìm xuống nước, và thực hiện 2 cú đạp kiểu bơi ếch dưới mặt nước.
4. Lại nổi lên và quạt tay bơi ếch.
5. Rồi lại chìm xuống nước để đạp chân bơi ếch, nhưng chỉ một lần.
6. Và giờ thì BƠI ếch cho hết chiều dài còn lại.

D - How to Do It Really Well (the Fine Points):

Làm thế nào để làm điều đó thật tốt (Những điểm tinh tế):

Maintaining your rhythm, and forward momentum, on every stroke is CRUCIAL in breaststroke. By focusing initially on hiding the legs on each length, you'll end up being more aware of them for the rest of the length. By being a bit deeper when you start the pull phase of the stroke, you can also learn how the hands connect with the rising body. When you connect the hands to the water, and time the catch with the natural upward movement of the body to air, you'll feel your torso SLIDE up and forward.

Duy trì nhịp độ và xung lực tiến về phía trước của bạn, trong mỗi sải bơi là điêu QUYẾT ĐỊNH trong bơi ếch. Bằng cách tập trung lúc đầu vào việc giấu hai chân ở mỗi đoạn bơi, bạn chú ý nhiều hơn tới hai chân khi kết thức phần chiều dài còn lại. Bằng cách (tập) ở chỗ nước sâu hơn chút khi bạn bắt đầu pha kéo nước trong bơi ếch, bạn cũng có thể học xem hai bàn tay bạn gắn kết với cơ thể đang nổi lên như thế nào. Khi bạn kết nối hai bàn tay với nước, và đo thời gian ôm (nước) với chuyển động tự nhiên của cơ thể lên phía trên mặt nước, bạn sẽ cảm thấy, thân mình trượt lên phía trên và đi tới.

Hiding, connecting, and initiating a focus that targets resistance (kick recovery), at the beginning of each length is a great way to warm-up and drill for a great breaststroke.

Giấu chân, kết nối và bắt đầu chú ý tới lực cản (phục hồi cú đạp) ngay lúc đầu mỗi chiều dài (bơi lội) là cách rất tốt để làm nóng cơ thể và luyện tập bơi ếch rất tốt.

Nguồn: GoSwim
ĐỂ NHẬN "HỌC ĐỌC BÁO TIẾNG ANH TRONG 12 TUẦN"
HÃY BẪM VÀO HÌNH @Bình luận
Thứ hai, ngày 15/8/2022
Smart Way to English
Introduction
Words given by God
Jokes & Humors
Music & Songs
Videos for Learning
Smart Tips
Useful Websites
Translation Exercises
Pi C&E's Translations
E - BƠI
QUỸ HỌC BỔNG Pi
Tao Pro - Tao Chủ
Kỹ năng thoát hiểm
Bánh nóng
Models - Mẫu
Food Photography
Brownies
Photoshop
Photo Collection
Technics - Tips
Lifestreet
Landscape
Portrait